Privātuma politika


PRIVĀTUMA POLITIKA1.      Privātuma politikas mērķis un piemērošanas joma

1.1. CONFIDUS AGENCY SIA (turpmāk – Pārzinis) privātuma politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir informēt Pārziņa klientus, potenciālos klientus, darbiniekus, potenciālos darbiniekus, sadarbības partnerus un citas personas par Pārziņa veiktajām darbībām saistībā ar fizisko personu, kuras var tieši vai netieši identificēt (turpmāk – Datu subjekts) personas datu apstrādi un aizsardzību. Politikā ir norādīts, kādi Datu subjekta personas dati var tikt apstrādāti, t.sk. iegūti, nodoti, laboti, uzglabāti, dzēsti un tml., šādas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula), kā arī datu uzglabāšanas termiņi un Datu subjekta tiesības. 1.2. Politika ir attiecināma uz fizisko personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz vai Sabiedrība iegūst personas datus (piemēram, Pārziņa telpās, vietnē, papīra formātā, mutiski, elektroniski e-pastā vai telefoniski, Pārziņa sociālo tīklu profilos, un tml.). 1.3. Pārzinim pēc saviem ieskatiem ir tiesības veikt izmaiņas Politikā. Politika ir pieejama Pārziņa birojā un mājaslapā – https://www.confidus.lv/ (turpmāk – Vietne) un tiek piemērota no Politikas apstiprināšanas datuma.


2.      PĀRZIŅA IDENTITĀTE UN KONTAKTINFORMĀCIJA

2.1. Datu apstrādes pārzinis ir CONFIDUS AGENCY SIA, reģistrācijas numurs 44103108122, juridiskā adrese Sporta iela 40, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201. Pārziņa kontakttālrunis ir +371 26591421, faktiskā adrese Kārļa ielā 3, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, bet elektroniskā pasta adrese – confidus@confidus.lv.


3.      DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA KONTAKTINFORMĀCIJA

3.1. Pārziņa datu aizsardzības speciālistam adresētu korespondenci iespējams sūtīt uz e-pastu: confidus@confidus.lv.


4.      PERSONAS DATU KATEGORIJAS, DATU SUBJEKTU KATEGORIJAS, APSTRĀDES MĒRĶI UN TIESISKAIS PAMATS

4.1. Pārzinis parasti apstrādā šādu datu subjektu personas datus:

4.1.1.      Pārziņa personāls, t.sk. darbinieki un potenciālie darbinieki;

4.1.2.      Klienti;

4.1.3.      Potenciālie klienti;

4.1.4.      Klientu pārstāvji, t.sk. likumiskie un pilnvarotie;

4.1.5.      Sadarbības partneri un to pārstāvji;

4.1.6.      Personas, kas piekritušas saņemt Pārziņa mārketinga materiālus;

4.1.7.      Personas, kas sazinās ar Pārzini, izmantojot sociālos tīklus;

4.1.8.      Personas, kuru datus Pārzinim nodevuši klienti;

4.1.9.      Personas, kas piedalās Pārziņa organizētos pasākumos.


4.2. Pārzinis apstrādā fizisko personu datus likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā, lai:

4.2.1.      piedāvātu, sniegtu un nodrošinātu pakalpojumus saviem klientiem un potenciālajiem klientiem;

4.2.2.      identificētu Datu subjektu (klientu);

4.2.3.      nodrošinātu un uzlabotu Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti;

4.2.4.      konstatētu un novērstu dažādu raksturu pārkāpumus Pārziņa telpās un teritorijā;

4.2.5.      izpildītu uz Pārzini likumā attiecināmus pienākumus;

4.2.6.      īstenotu Pārziņa sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitātes;

4.2.7.      aizsargātu savas un Datu subjekta leģitīmās intereses. Pārziņa leģitīmās intereses ir, bet ne tikai: veikt un administrēt komercdarbību, sniegt

pakalpojumus, pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma slēgšanas un pakalpojumu sniegšanas laikā, saņemt maksājumus, uzlabot pakalpojumu kvalitāti, novērst dažāda rakstura pārkāpumus Pārziņa telpās un teritorijā, pakalpojumu statistikas izveide, aizsargāt Pārziņa un Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses, u.c.


4.3. Pārzinis parasti var veikt šādu personas datu kategoriju apstrādi:

4.3.1.      Vārds;

4.3.2.      Uzvārds;

4.3.3.      Dzimums;

4.3.4.      Dzimšanas dati – personas kods vai dzimšanas dati;

4.3.5.      Kontaktdati – adrese, tālruņa nr., e-pasta adrese;

4.3.6.      Bankas dati – konta numurs, maksājumu kartes numurs;

4.3.7.      Veselības dati;

4.3.8.      Fotoattēls;

4.3.9.      Video ieraksts;

4.3.10.  Balss ieraksts.


4.4. Pārziņa īstenotās fizisku personu datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

4.4.1.      Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. Reizēm, lai Pārzinis varētu nodrošināt personalizētus piedāvājumus un apkalpošanu, vai kvalitatīvāku pakalpojuma pieredzi, ir nepieciešama Datu subjekta piekrišana. Savu piekrišanu Datu subjekts vienmēr var atsaukt.

4.4.2.      Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Pamatojoties uz šīm tiesībām, Pārzinis veic Datu subjekta personas datu apstrādi, ja tas ir nepieciešams ar Datu subjektu noslēgta līguma izpildei vai iepriekšējiem procesiem, kas nepieciešami līguma noslēgšanai, pamatojoties uz Datu subjekta pieprasījumu. Šādā gadījumā Pārzinis datus izmanto tādēļ, lai nodrošinātu ar Datu subjektu noslēgtajā līgumā paredzēto saistību izpildi.

4.4.3.      Regulas 6.panta pirmā punkta c) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Šādos gadījumos Pārzinim ir jāapstrādā Datu subjekta personas datus, jo to nosaka likums. Ja datu apstrāde ir nepieciešama saskaņā ar likumu, tad nedz Pārzinis, nedz Datu subjekts šo datu apstrādi ietekmēt nevar.

4.4.4.      Regulas 6.panta pirmā punkta d) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses. Šādos gadījumos Pārzinis drīkst veikt datu apstrādi, lai, piemēram ar video novērošanas kameru ierakstu

palīdzību varētu atklāt Pārziņa teritorijā vai birojā veiktus pārkāpumus vai noziedzīgus nodarījumus, kā arī tādā veidā nodrošinātu prevenciju.

4.4.5.      Regulas 6.panta pirmā punkta f) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja Datu subjekts ir bērns. Minētajos gadījumos Pārzinim ir tiesības veikt datu apstrādi, lai tādējādi realizētu kādu no savām likumiskajām (leģitīmajām) interesēm, piemēram, bet ne tikai, lai veiktu telefona sarunu audio ierakstu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas vai pierādījumu nodrošināšanas nolūkā.

4.4.6.      Regulas 9.panta otrā punkta b) apakšpunkts, kas nosaka, ka veselības datu apstrāde ir likumīga, ja japstrāde ir vajadzīga, lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā, ciktāl to pieļauj Savienības vai dalībvalsts tiesību akti vai koplīgums atbilstīgi dalībvalsts tiesību aktiem, paredzot piemērotas garantijas datu subjekta pamattiesībām un interesēm.


4.5. Pārzinis var apstrādāt galvenokārt šādus personas datus šādiem nolūkiem:

4.5.1.      Lai sagatavotu un noslēgtu līgumu ar klientu – Pārzinis var apstrādāt vārdu,

uzvārdu, dzimšanas datus, kontaktdatus, balss ierakstu, kā arī citu

informāciju, ko Datu subjekts vēlas sniegt Pārzinim. (Regulas 6.panta pirmā

punkta b) apakšpunkts)

4.5.2.      Lai sagatavotu un noslēgtu darba vai uzņēmuma līgumu – Pārzinis var

apstrādāt vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, kontaktdatus, kā arī citu

informāciju, ko Datu subjekts vēlas sniegt Pārzinim. (Regulas 6.panta pirmā

punkta b) apakšpunkts)

4.5.3.      Telefona sarunu ieraksta veikšana kvalitātes kontroles nodrošināšanai –

balss ieraksts, informācija, kuru Datu subjekts vēlas sniegt Pārzinim, t.sk.,

vārds, uzvārds, dzimšanas dati, kontaktdati. (Regulas 6.panta pirmā punkta

f) apakšpunkts)

4.5.4.      Ar mārketingu (reklāmu) saistītu materiālu izveides un publicēšanas

vajadzībām – vārds, uzvārds, fotoattēls, video ieraksts, kā arī citu

informāciju, ko Datu subjekts piekritis sniegt. (Regulas 6.panta pirmā

punkta a) apakšpunkts)

4.5.5.      Darbinieku darbspējas novērtēšanai (Obligātā veselības pārbaude) –

vārds, uzvārds, dzimšanas dati, veselības dati. (Regulas 6.panta pirmā

punkta c) apakšpunkts un Regulas 9.panta otrā punkta b) apakšpunkts)

4.5.6.      Ar klientiem noslēgto līgumu administrēšanas un norēķinu vajadzībām –

vārds, uzvārds, dzimšanas dati, kontaktdati, bankas dati. (Regulas 6.panta

pirmā punkta b) apakšpunkts)

4.5.7.      Lai nodrošinātu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (t.sk.

grāmatvedības) izpildi – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, kontaktdati, bankas dati;

video ieraksts (iesniegšanai tiesībsargājošām iestādēm). (Regulas 6.panta

pirmā punkta c) apakšpunkts)

4.5.8.      Īpašuma aizsardzības un pārkāpumu (noziedzīgu nodarījumu) novēršanas un

atklāšanas nolūkā – video ieraksts. (Regulas 6.panta pirmā punkta f)

apakšpunkts)

4.5.9.      Pierādījumu nodrošināšanas pret prasījumiem par pakalpojuma

neatbilstību un/vai līgumsaistību izpildi, ka arī pierādījumu nodrošināšanas

pret iespējamo prasījumu, kas izriet no delikta vajadzībām, kā arī klientu

apkalpošanas kvalitātes kontrole un uzlabošanas vajadzībām – balss ieraksti,

video ieraksti, e-pasta sarakstē ietvertie personu dati, bankas dati. (Regulas

6.panta pirmā punkta f) apakšpunkts).


5.      PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ

5.1. Datu subjekta personas datu uzglabāšana ilgums ir atkarīgs no datu

apstrādes nolūka un pamata. Datu subjekta personas datus Pārzinis uzglabās

glabāti tik ilgi, cik to pieprasa Latvijas Republikas tiesību akti, vai līdz Datu subjekta sniegtās piekrišanas atsaukšanai

(ja datu apstrādes pamats ir piekrišana), vai noslēgtā līguma darbības laiku un

3 gadus pēc līguma darbības beigām (komerctiesisks noilgums), vai saskaņā ar

Pārziņa leģitīmajām interesēm, kā arī, ja tam ir cits tiesisks pamats.

5.2. Video novērošanas ieraksti (pēc ieraksta veikšanas) tiek glabāti līdz 1

mēnesim vai ilgāk, ja tam ir tiesisks pamats. Minētais termiņš ir atkarīgs no

video ierakstīšanas intensitātes (kustību fiksācijas), un video ierakstīšanas

iekārtas atmiņas ietilpības.


6.      PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS LATVIJAS

6.1. Pārzinis Datu subjekta personas datus nenodos ārpus ES, EEZ, kā arī nenodos

nevienai starptautiskajai organizācijai, izņemot, ja Datu subjekts tam devis

savu piekrišanu.


7.      PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

7.1. Videonovērošanas dati pēc pamatota pieprasījuma var tikt izpausti

pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, apsardzes

darbiniekiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai un tiesām.

7.2. Datu subjekta personas dati, ja tam ir tiesisks pamats, var tikt nodoti

Pārziņa uzņēmumu grupā ietilpstošiem uzņēmumiem vadības pakalpojumu

nodrošināšanas un uzlabošanas, kā arī statistikas nolūkos, valsts iestādēm,

apdrošināšanas sabiedrībām, bankām, mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, sociālo

tīklu uzturētājiem, Vietnes un e-pasta servera pakalpojuma sniedzējam, maksājumu

apstrādātājiem, Datu subjektu likumiskajiem pārstāvjiem vai pilnvarniekiem,

Pārziņa nolīgtiem personas datu apstrādātājiem, Pārziņa programmatūru uzturētājiem,

IT un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem. Saraksts nav izsmeļošs, jo

laiku pa laikam Pārzinis var mainīt vai papildināt iespējamo datu saņēmēju

loku. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā

un uzdevumā apstrādā Datu subjekta personas datus. Pārzinis izvērtē, vai

sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības

pasākumus, lai Datu subjekta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa

uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un normatīvā regulējuma prasībām. Šie

sadarbības partneri nav tiesīgi Datu subjekta personas datus izmantot citiem

mērķiem.


8.      PERSONAS DATU APSTRĀDES DROŠĪBA

8.1. Pārzinis nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai

tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret

neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai

sabojāšanu, izmantojot atbilstošus fiziskos un loģiskos aizsardzības un

prevencijas pasākumus.


9.      DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

9.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt no Pārziņa apstiprinājumu par to, vai

attiecībā uz Datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja

tiek, Datu subjektam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt Regulas

15.panta pirmā punkta apakšpunktos norādīto informāciju.

9.2. Datu subjektam ir tiesības prasīt, pamatojot savu lūgumu, lai Pārzinis

bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus Datu subjekta personas datus. Ņemot

vērā apstrādes nolūkus, datu subjektam ir tiesības panākt, lai nepilnīgi

personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.

9.3. Datu subjektam saskaņā ar Regulas 17.panta noteikumiem ir tiesības

panākt, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu datu subjekta personas

datus, ja pastāv kāds no minētajā pantā norādītajiem apstākļiem.

9.4. Datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis ierobežotu datu apstrādi,

ja pastāv kāds no Regulas 18.pantā norādītajiem apstākļiem.

9.5. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā brīvi atsaukt savu piekrišanu

savu personas datu apstrādei, ja tāda tikusi sniegta.

9.6. Ja Datu subjekts uzskata, ka viņa tiesības ir vai var tikt pārkāptas,

tad lūdzam nekavējoties vērsties pie Pārziņa ar sūdzību. Pārzinis nodrošinās

to, ka pēc sūdzības saņemšanas, tas sazināsies ar Datu subjektu noteiktā

termiņā un informēs par sūdzības izskatīšanas gaitu un izskatīšanas rezultātu.

Ja izmeklēšanas rezultāti Datu subjektu neapmierina, Datu subjektam ir tiesības

iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Latvijā tā ir Datu valsts inspekcija.

9.7. Datu subjektam ir tiesības ar sūdzību vērsties Datu valsts inspekcijā,

ja Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis aizskar Datu subjekta tiesības un

tiesiskās intereses fizisko personu datu aizsardzības jomā. Sūdzību iespējams

iesniegt pa pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu

parakstītus dokumentus sūtot uz: info@dvi.gov.lv), vai nogādājot to Elijas iela

17, Rīga, LV-1050.
10.  SĪKDATNES

Kas ir sīkdatnes? Sīkdatnes

ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet

Explorer, Mozilla Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā,

mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai

identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai

iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju

saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši

reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai

ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi

izmantot visas vietņu funkcijas. Atkarībā no veicamajām funkcijām un

izmantošanas mērķa, Pārzinis izmanto obligātās, funkcionālās, analītiskās un

mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.


Obligātās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot

tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt

informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē

lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un

neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi

darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, pakalpojuma

pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad

tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.


Funkcionālās sīkdatnes

Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un

veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes

glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.


Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni,

konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas,

pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu,

kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti,

padarot to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja

iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no

analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā, saskaņā ar tā norādījumiem un

tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem, pārvalda datu apstrādātāji (operatori),

piemēram, Google Ads.


Mērķa (reklāmas) sīkdatnes

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja

apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam

interesējošus Pārziņa pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai

interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka

atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram,

Google Ads. Mērķa sīkdatnes lietotāja gala iekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.


Kādiem mērķiem (nolūkiem) Pārzinis izmanto sīkdatnes

Pārzinis izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi:

•nodrošinātu vietnes funkcionalitāti;

•pielāgotu vietnes funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā

valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;

•iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu,

lapā pavadīto laiku u.c.


Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam

nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. Sīkdatņu informācija netiek

nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.


Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana

Apmeklējot vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē

tiek izmantotas sīkdatnes. Ja lietotāji/-as akceptē sīkdatņu pieņemšanu,

nospiežot “Piekrītu”, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja/-as

piekrišana un viņi apstiprina, ka ir iepazinušies ar informāciju par sīkdatnēm,

to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajai

personai. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama

sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no

obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas

pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.


11.  TREŠO PERSONU PAKALPOJUMI

Katru reizi, kad persona apmeklē Vietni, Pārziņa vārdā un likumīgajās interesēs tiek izmantota trešās

personas programmatūra “Google Analytics”, kas ievāc informāciju par to kā personas

lieto Vietni, piemēram, fiksē personu darbības Vietnē un nosaka personas

uzvedības modeļus. Šis pakalpojums tiek izmantots ar mērķi noteikt to, cik apmeklētāji

apmeklē Vietni un kuras Vietnes sadaļas. Ievāktā informācija palīdz noskaidrot,

kā darbojas Vietne un kā Pārzinis var to uzlabot. Pārzinis nenosaka Vietnes

apmeklētāja identitāti un neļauj to darīt programmai “Google Analytics”.12.  DALĪBA PĀRZIŅA PASĀKUMOS

Ar Jūsu piekrišanu, Jūsu dalības fakts, vārds, uzvārds un fotogrāfija tiks izmatoti, lai plašākai

sabiedrībai paziņotu par Pārziņa organizētajiem pasākumiem. Mēs apliecinām, ka,

izmantojot iepriekš norādītās fotogrāfijas, nepārkāpsim Jūsu cieņu un godu.

Jūsu fotogrāfijas ar Jūsu piekrišanu var tikt publicētas sociālo tīklu Pārziņa

kontos, Vietnē. Mēdiju pārstāvji var publicēt Jūsu fotogrāfijas tikai ievērojot

tiem noteiktās likumu prasības, tomēr Pārzinis neuzņemas atbildību par mēdiju

pārstāvju rīcību. Parasti fotogrāfijas tiks publicētas un glabātas 3 gadus pēc

pasākuma, izņemot likumā noteiktos izņēmumus.13.  Dalība atlasē

Mēs ievācam un apstrādājam Jūsu dzīves aprakstu (CV) un/ vai motivācijas vēstuli un/ vai citu

Jūsu sniegto informāciju, kuru Jūs sniedziet mums darba atlases veikšanas

nolūkā, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kuru Jūs sniedzat mums vai uzņēmumam,

kas sniedz darbā pieņemšanas pakalpojumus. Ja neatsūtīsiet savu dzīves aprakstu

(CV) un/ vai motivācijas vēstuli, mēs nevarēsim izvērtēt Jūsu piemērotību

piedāvātajam amatam. Gadījumā, ja nesniegsiet atsevišķu savu piekrišanu

apstrādāt Jūsu personas datus pēc darba atlases beigām, Jūsu personas datus

apņemamies dzēst un/ vai iznīcināt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darba līguma

noslēgšanas ar izvēlēto kandidātu.14.  SOCIĀLIE TĪKLI

Visa informācija, kuru mums sniedzat izmantojot sociālos tīklus (tai skaitā paziņojumus, “Like”

(latviešu valodā – “patīk”) un “Follow” (latviešu valodā – “sekot”)

izmantošanu, kā arī citu komunikāciju), kontrolē sociālā tīkla pārvaldnieks.

Interneta mājas lapā sniegtas norādes uz mūsu kontu sociālajos tīklos. Šobrīd

mums ir konti šādos tīklos: (a) tīklā “Facebook”,

kura privātuma paziņojums ir sniegts šādā interneta adresē: https://www.facebook.com/privacy/explanation; (c) tīklā

“LinkedIn”,kura privātuma paziņojums ir sniegts šādā interneta adresē: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


Iesakām izlasīt Iepriekš norādīto trešo pušu privātuma paziņojumus un tieši sazināties ar

pakalpojumu sniedzējiem, ja Jums rodas kādi jautājumi par to, kā tie izmanto

Jūsu personas datus.15. ATBILDĪBA

Jūs esat atbildīgs par to, lai Jūsu mums sniegtie dati ir precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja mainās Jūsu

sniegtie dati, Jums ir nekavējoties par to jāpaziņo mums, par to informējot mūs

e-pastā. Mēs nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies

Jums tādēļ, ka Jūs norādījāt nepareizus vai nepilnīgus personas datus, vai

neinformējāt mūs par to izmaiņām.


16. Privātuma politikas izmaiņas Mēs varam jebkurā brīdī

atjaunināt vai mainīt šo Politiku. Šāda atjaunināta mainīta Politika stāsies

spēkā no tās publicēšanas brīža mūsu Vietnē un/vai Aplikācijā. Jums laiku pa

laikam vajadzētu pārbaudīt un pārliecināties, ka Jūs apmierina aktuālā Politikas

redakcija.