Juridiskie pakalpojumi

Līgumi un citi dokumenti

Līgumi un citi dokumenti

Atbalsts dažādu līgumu un citu dokumentu sagatavošanā

Dažādās dzīves situācijās mums nākas sastapties ar vairāk vai mazāk sarežģītiem dokumentiem, tostarp līgumiem. Nereti šādu dokumentu pienācīga izvērtēšana tiek atstāta otrajā plānā ikdienas lielās steigas dēļ. Tādējādi ir liela iespēja pakļaut sevi riskiem, kas nākotnē var radīt nepatīkamus pārsteigumus. Kas jāzina, ja nepieciešams, piemēram, dāvinājuma līgums?

Confidus juridiskā biroja speciālisti sniegs atbalstu, veicot dažādu veidu līgumu un citu dokumentu izstrādi, analīzi un saskaņošanu, kā arī nodrošinās līguma izpildes kontroli un citus saistītos pakalpojumus.

Nodrošināsim Jūs ar, piemēram:

  • dažādu līgumu vai citu dokumentu izstrādi, analīzi vai labojumiem;
  • līguma izpildes monitoringu un kontroli;
  • juridiskā atzinuma sagatavošanu u.c.
Lasīt vairāk:

Viens no līgumiem, par kuriem tiek saņemts visvairāk jautājumu un par kuru nereti cilvēkiem trūkst informācijas, ir dāvinājuma līgums. Tas nepieciešams gadījumos, kad viens cilvēks nodod savas īpašuma tiesības kādam citam. Confidus speciālisti palīdzēs sagatavot konkrētajā situācijā piemērotāko līgumu, ņemot vērā visas juridiskās nianses.

Dāvinājuma līgumu veidi

Izšķir trīs veidu dāvinājuma līgumus. Pirmais un šķietami plašāk zināmais ir parasts dāvinājums, kas nozīmē, ka par dāvinājumu nekas netiek prasīts pretī, tā ir dāvana bez atlīdzības, piemēram, vīrs uzdāvina sievai kādu īpašumu.

Otrais – dāvinājums ar uzlikumu. Šāds līgums paredz, ka reizē ar dāvinājumu tā saņēmējam rodas kādas saistības pret dāvinātāju citu personu, kā arī dāvinātājs var noteikt, kādā veidā un kādam mērķim dāvana izmantojama. Izplatīts piemērs, dāvinot nekustamo īpašumu – dāvinātājam paliek tiesība bez atlīdzības lietot sevis dāvināto nekustamo īpašumu.

Savukārt trešais ir dāvinājums atlīdzības nozīmē, proti, dāvinājums tiek piešķirts kā atlīdzība par kādu jau izdarītu pakalpojumu. Piemēram, persona pateicībā par aprūpēšanu var uzdāvināt aprūpētājam savu mantu. Lai arī ir saskatāma līdzība, tomēr šo dāvinājuma veidu nedrīkst jaukt ar uztura līgumu.

Katram no minētajiem dāvinājuma veidiem ir savas priekšrocības un trūkumi, tāpat arī nianses, kas, rīkojoties nepārdomāti, var novest pie nepatīkamiem un negaidītiem pārsteigumiem nākotnē. Tādēļ pirms darījuma līdzējiem ir jānosaka mērķis, ko tie vēlas sasniegt, kā arī jāapzinās riski un sekas, kas iestāsies un var iestāties pēc līguma noslēgšanas.

Uztura vai dāvinājuma līgums 

Ja par nekustamā īpašuma nodošanu domā seniors, der apsvērt arī uztura līguma slēgšanas iespējas. Šādu līgumu slēdz par nekustamo īpašumu – uztura saņēmējs tādējādi nodod savas īpašumtiesības uztura nodrošinātājam – cilvēkam, ar kuru noslēgts atbilstošs līgums. Tādējādi abas puses ir ieguvējas. Dažkārt tiek jaukts uztura un dāvinājuma līgums. Atšķirīgs jēdziens ir arī pirkuma līgums – tajā tiek paredzēta materiāla atlīdzība par kādas lietas vai tiesības atdošanu.

Būtiski jautājumi

Vai līgumu var slēgt arī ar nepilngadīgo? Jā, taču viņa vārdā rīkosies kāds no vecākiem vai aizbildnis, kamēr tiks sasniegta pilngadība.

Vai mantas atsavināšanas līgums jāsaskaņo ar laulāto? Jā, ir nepieciešama laulātā rakstiska piekrišana. Ir gan izņēmumi, piemēram, ja manta neietilpst laulāto kopmantas sastāvā, t.i., tā ir iegūta pirms laulības, mantojumā, dāvinājumā vai arī, ja starp laulātajiem ir noslēgts laulības līgums, kas paredz mantas šķirtību.

Vai dāvinājuma līgumu var atcelt? Jā, taču tas nav vienkārši. Dāvinājuma līgumu var atcelt, ja visas iesaistītās puses par to ir vienojušās, vai arī, ja tas tiek prasīts tiesā un tiesa līgumu atceļ.

Kas notiek, ja īpašums ir ieķīlāts? Īpašnieku maiņa nemaina kreditora tiesības. Civillikums nosaka, ka manta atzīstama par dāvinātu tikai tiktāl, ciktāl no tās atvilkti dāvinātāja parādi.

Droša līguma slēgšana 

Confidus komanda palīdzēs gan līguma izstrādē, gan saskaņošanā, gan nepieciešamības gadījumā veiks analīzi, līguma izpildes monitoringu un kontroli, kā arī sagatavos juridisko atzinumu un citus ar līguma slēgšanu saistītus darbus.

Nepieciešams dāvinājuma līgums vai kāds cits līgums? Uzticiet savu līgumu mums un esiet drošs, ka viss būs kārtībā! Lai precīzāk uzzinātu par iespējām un vienotos par konsultācijas laiku, sazinieties ar mums!

Maksātnespēja

Attiecības ar valsti un pašvaldībām

Administratīvo pārkāpumu lietas

Civiltiesības

Komerctiesības

Strīdu risināšana un tiesvedība

Nekustamais īpašums

Ceļu satiksme un transports

Patērētāju tiesības

Līgumi un citi dokumenti